فهرست آثار و تولیدات

الگوی مصرف در مدل توسعه ایرانی- اسلامی


مقاله‌ها
مفاهیم پایه و اصول موضوعه

نویسنده: علی سعیدی

منبع: دوفصلنامه علمی‌تخصصی گسترۀ دانش اقتصاد، انجمن علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان (1390)

چکیده

توسعه ایرانی- اسلامی مبتنی بر دو اصل پیشرفت و عدالت است. پیشرفت در حوزۀ مصرف اولا به معنی تلاش برای تولید ثروت بیشتر در جامعه با مشارکت آحاد جامعه، ثانیا کاهش فاصله طبقاتی و ثالثا افزایش رفاه عمومی است. عدالت در حوزۀ مصرف به معنی کاهش فقر و بهبود سطح زندگی اقشار مستضعف از راه‌های گوناگون از جمله توزیع ثروت و اصلاح الگوی مصرف است.

مصرف باید میان دو حد ممنوع،‌یعنی اسراف و اقتار باشد. اسراف یعنی مصرف زیاده از حد و اقتار یعنی مصرف کمتر از حد و خست داشتن در آن. در اسلام از اسراف و تبذیر و کنز و اتراف و هم‌چنین بخل و حرص در مصرف و تخصیص درآمد نهی شده است. مدل تخصیص درآمد مورد نظر اسلام عبارت است از مصرف به اندازۀ کفاف،‌و انفاق و یا سرمایه‌گذاری دارایی مازاد بر کفاف.

سیاست‌های دولتی باید به نحوی باشد که نه باعث اسراف و ولخرجی در درآمدهای دولت شود و نه باعث اقتار و تنگ‌نظری. دولت باید دائما بر اقتصاد کشور نظارت داشته باشد و نگذارد ثروت در جایی انباشته و راکد شود.

واژگان کلیدی: مصرف، عدالت، فقر، تولید ثروت،‌کفاف

فهرست

1. مقدمه

2. پیشرفت و عدالت در حوزۀ مصرف

1-2. تولید ثروت

2-2. حدود مال و مالکیت

3. الگوی تخصیص درآمد

1-3. ضوابط سلبی بر تخصیص درآمد

2-3. ضوابط ایجابی

4. حد اعتدال در اسلام

5. توصیه‌های سیاستی برای دولت اسلامی

6. جمع‌بندی
فایل مربوط به این مطلب در پیوست وجود دارد.

دریافت کنید